Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem H


Hábit

nositi - klášter

Habr

- buď ostražitý
slézati - toužíš po vědomostech

Háčky

háčky na ryby: značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu
kupovat: představuje překvapení a příjemné kratochvíle
míti nebo viděti - těžká práce

Had

Viz: Zmije;
- nepřítel
být napadnut hadem: je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé
být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině
býti pronásledován hadem: lidé mnoho mluví a pomlouvají tě (22)
býti uštknut hadem: je symbolem pomluv tvé osoby
býti uštknut: lež a faleš ti kladou překážky (47)
býti uštknut: pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti; varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem.
:čistě sexuální symbol
děti hrající si s hady: ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel
dlouhý - zlý a mocný nepřítel
had v zelené trávě: věští nemoc starosti a potíže
háďata: předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami
hladiti hada - neblahé choutky
hořící - zločinně založený oheň
hypnotizovat hada: je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích
chce-li tě uštknouti - nemoc (3,37,65)
chytit hada: je výstrahou před nemorálními chtíči
je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce
kol stohu stočený - falešník na cestě
kůži stáhnouti z hada - vítězství (5,22,78)
šlapat po hadech: je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované
šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy
šlápnout na něj při koupání: symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch
maso hadí jísti - rozmnožení statku (8,80)
maso jeho jísti - výhra ve sporu
měděný na kůle - jisté uzdravení
mluví-li - pokušení
mluvit slyšeti - oklamání (73,77)
množství hadů - čeká tě mnoho nepřátelství
mrtvého viděti - zisk (51,89)
na kusy rozsekati - bohatství (51,75)
na stromě - pád
na stromě viděti - pokuta neb velké oklamání (77,79)
na své ženě ho viděti - porodí syna
na své ženě viděti - porodí syna (67,76)
nemůžeš-li hadům utéci - špatná naděje na lepší časy
od hadů pokousán býti - rušení šťastného svazku
plazící se - pozor na lest
plazící se had: oznamuje potíže a finanční ztráty
proměnit se v hada: věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí
:přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat (33)
přemoci - zahanbíš své nepřátele (4)
přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti - nemoc a překážka v obchodě (6,15)
rozsekati ho - majetku nabudeš
s korunou viděti - poklad (31,76)
slyšet syčet hada: je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku
svíjejícího se - nepřítel je bezmocný vůči tobě
svíjejícího se viděti - žalář (56)
syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem (44)
syčící - zlé pomluvy
uštknutí od něho - těžká nemoc
v kapse - podvodné dokumenty
v klíně - svedení
v kolébce - dítě není tvoje
v posteli - nevěra
v povětří - průtrž mračen, mocná bouře
ve vodě - pozor na epidemickou nemoc
ve vodě viděti - střež se zlých společností (52)
velké množství hadů: je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou
vícehlavý had:poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku
vidět jen tak - sveden býti
vidět jiné uštknuté: předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele
vidět mrtvého hada: je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele
vidět: varuje před lstivostí nebo úskočností ženy; štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo
viděti - málo nového uslyšíš
viděti hady - nepřízniví nepřátelé (89)
viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení
zabít hada: symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití
zabíti - vítězství nad svým nepřítelem
zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní; překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství (33)
zlatého nalézti - mocné místo
zlatého vzíti - dar od nepřítele

Hádati

hádka mezi muži - žárlivost
hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se
mezi ženami - protivenství
sám hádati - užitečné vědomosti
se - špatná budoucnost, též nespokojenost
viděti - těžké starosti

Hadrník

- skryté peníze
ona - skryté skvosty
viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi

Hadry

nositi - chudoba
sbírati - strastiplné živobytí

Háj

zasněžený - dožiješ se vysokého stáří
zelený - šťastná hodinka lásky

Hajný

s bábou se objímá a líbá - zemětřesení

Hák

- život k oběšení
ve zdi zaražený - krádež v domě
viděti - velké štěstí

Halapartna

viděti: krvavý spor.

Hambinec

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Harfa

- svízele, modli se žalmy
beze strun - nemoc
cestovati s ní - těžkosti
na ni hráti slyšeti - dostane se ti útěchy v hoři
viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání
viděti ji - zklamání
viděti, na ní hráti: zklamání.

Harfistku

harfenistku slyšeti hráti - láska
viděti: pozor na lehkomyslnou společnost.

Harmonika

- hospoda, hrubší zábava
foukací - periférie, obtěžování
na ni hráti - veselé časy
ústní ( foukací ) - veselost

Hastroš

viděti - dotíravé milence míti

Havíř

- nemilá návštěva
- neštěstí, nepříjemná návštěva
viděti ho - vytrvalost v práci

Havran

- starý lakomec
bílý - těžký trest
brk z něho - udavačský, habebný dopis
bude zabit - vše k dobrému se obrátí
jak ho krmíš - zlé poselství
jeho maso jísti - zlá nemoc
jich houf - zlá budoucnost
když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti
krákorající - velmi zlé zvěsti
lítá-li blízko kolem tebe - tvoje smrt neb někoho z rodiny
na domě - oheň, exploze
na šibenici - oběšení
na stromě - známý se oběsí
nad hlavou létající - smrt
okolo sebe havrany vidět létati - úmrtí
peří z něho - peníze, ale namají trvání
slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu
tebe klovajícího - budeš okraden s násilím
v domě - zlý sluha nebo služebná
v kleci - osvobození
viděti - od nepřátel obklíčen býti

Házeti

něčím - vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění

Hazuka

oblékati ji - svatba

Hedvábí

celkem - rozmnožení majetku
červené viděti - lehkomyslné vydání
dělati - ve svém řízení nejistý býti
jasně červené - neštěstí
žluté nebo nažloutlé - nemoc
potřebovati - dobrý obchod

Helma

na hlavě míti - ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu

Herec

sám být filmovým hercem: kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře
vidět filmového herce: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti
viděti ho anebo herečku - oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí

Herečka

- peněžní vydání

Hermelín

do něj se oblékati: štěstí a bohatství.

Herna

hráti v ní - dobré znamení
prohráti však - budeš mít velké starosti, podvod a klam

Heřmánek

- uzdravení nemocným
píti - uzdravení
trhati - budeš nemocen
trhati - úleva v nemoci
vysokého věku se dožíti.

Hlad

míti - spořivost, též zdar v podnikání
míti: pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti.

Hladké

věci viděti - přemožení nepřítele

Hlas

míti zemdlený - potíže v domácnosti
mocný slyšeti - dobrý život
neznámý - jistá rada
pěkný, ale tobě neznámý - dostane se ti pochvaly
rozléhající se - jedno z tvých dítek slavným se stane
Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas "zhůry" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých
volající o pomoc - pomoc jistá

Hláskovati

se učiti: práce dobrá, zahálka špatná.

Hlásný

vysoko na věži jej viděti - marně spoléháš na cizí pomoc

Hlava

bílá - vážnost veřejnosti
bolení míti - ztráta nějakého požadavku
bolí-li - menší ztráta
holá - zahanbení
holiti: nebezpečná nemoc.
holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti
holou hlavu viděti - vysmíván býti
jak vám ji holí - špatné stáří
jestliže ji holí ženě - brzké ovdovění
jestliže ji holí panně - ztráta panenství
když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
koňská - máte koňskou náturu
kozlí - smyslnost
kreslené aneb malované hlavy viděti - přičinlivost
krvavá - vynález
lysou viděti: urážky zakusiti.
mečem zraněná - veliký dar
mýti ji - vybřednutí z nouze
ostříhaná - hanba ze špatně vykonané práce
ovčí hlavu jísti - nález peněz, též výhra
prasečí - nečisté myšlenky v hlavě
rohatá - nález peněz
rozcuchaná - nepořádek v tobě i kolem tebe
rozcuchanou viděti: rozepře.
růsti viděti - od bídy budeš osvobozen
s černými vlasy - dlouhé živobytí
s dlouhými vlasy - ctěn býti
s mnoha vlasy - talent, nadání
s rozcuchanými vlasy - rozepře
sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
sobě holiti - nebezpečná nemoc
sobě umývati - málo léků potřebovati
tlustá - štěstí jisté
useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce
utnou-li ji - svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí
utnou-li ji ženě - porod syna neb ztráta muže
veliká - bohatství
viděti holou - utrhačnosti se dozvíš

Hlaveň

staré zbraně - koříš se hloupé osobě

Hlemýžď

- značí pomalost k zoufání
bez domku - brzké vystěhování
bičem ho mrskati - popohánění úředního výnosu
jísti ho - nemoc zpomalí tvůj výkon
lézt viděti - se světem nespokojenost
na něm jezditi - míti rozmluvu s přednostou úřadu
nese na domečku dopis - služební akta
viděti - zdlouhavost v něčem

Hlína

- snaha
- značí ošklivé rodinné záležitosti
cosi jí zamazati - malá stavba
jísti ji - předejdi zkažení žaludku
žlutá a mokrá - nemoc
na zamazání kámen - cesta k značnému bohatství
nádobí z ní - rodinné hněvy
pracovat s hlínou - zisk
vykopati ji - peníze těžce nabyté

Hloh

- štěstí manželské
v květu - nastávající štěstí manželské

Hluchota

neslyšíte co vám ostatní říkají: Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým.
nikdo neslyší co říkáte: Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit.

Hluchý

býti - škoda skrze jiné

Hluk

- nepokoj v domě
slyšeti - hádka a klepy v domě
tropit - výpověď nebo velká mrzutost

Hmatati

kolem sebe - ztráta listiny nebo rodinné památky

Hmoždíř

slyšeti tlouci - velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí

Hmyz

- ztráta, nemoc
v domě - čeká tě velká rána
viděti lézti - hříchu se dopustiti
viděti nebo míti: ztráty, lstivé žvásty, nemoc.

Hněv

- usmíření

Hnidy

na hlavě - mnoho malých mrzutostí
v hlavě - zárodek bohatství a příštího štěstí
v hlavě česati - nic z příštího bohatství a štěstí nebude

Hnízdo

hadí - nečest, nepokoj
na hlavě - mnoho malých mrzutostí
prázdné - škoda
ptačí plné - velká výhra
ptačí viděti - oznamuje velkou domácí radost
shozené - jakási rodinná tragédie
sundat hnízdo - brzká svatba
viděti - zamilovat se

Hnůj

- výhra ( šťastné číslo 5 )
cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel
hromadu viděti - bohatým i chudým dobře
jámu s ním viděti - zámožnost
koňský hnůj - příslib dobrého zdraví
na něm státi - nemoc
nakládání - dlouhá služba
nakládati - budoucí užitek
od krav viděti - všem dobře
po zahradě či poli rozhazovati - bohatství
váleti se v něm - veselé časy v nezřízené společnosti
velké hromady - zlé znamení
vézti - povedeš užitečné jednání obchodní
viděti: výhra.
voziti - protivné práce
vyvážeti - propuštění málo užitečného, nepracovitého
ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti

Hoblík

pracovati s ním - upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého
prkna s ním hoblovati - tvé štěstí rozkvete
sbírati hoblovačky - marné úsilí v podnikání
viděti - někomu dáti řádné ponaučení
viděti: smuteční událost v domě nebo v rodině.

Hodinář

setkati se s hodinářem - zdlouhavá a málo pilná práce

Hodiny

bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem
jejich ručičkami točiti - nepokoje v rodině
které nejdou - nějaké řízení zmeškati
natáhnouti - vyslyšení lásky
přesýpací - smrt známého
rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti
slyšeti bíti - pomni, že čas utíká a mysli na věčnost
stříbrné nositi - dobrý zdar
upustit na zem - úzkost
věžní - velká změna
viděti - výzva k důležitému podnikání
zlaté nositi - zlepšení tvého jmění

Hodování

se účastniti - roztržka v lásce

Hokynář(ka)

viděti - babské řeči, též šidivá dobromyslnost

Holič

dát se oholiti - pečuj více o svůj zevnějšek
když tě holí - budeš pomlouván
mluviti s ním - škoda, od něho býti oholen je ostuda
oholiti sám sebe - nemístná úspora na někom
viděti: dostat se do drbů.
viděti ho - hloupé a staré anekdoty

Holiti

se sám - ztráta jmění

Holohlavý

býti: vysokého věku se dožíti.
viděti: znamená výsměch.

Holub

bílý - štěstí do domu
holoubata vybírati - vzácné hosty čekati
holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati
chytiti - mrzutost
chytnouti ho - jistá brzká svatba
jísti ho - službou k majetku
krmiti - dobročinnost
líbá se s holubicí - láska s potomním manželstvím
mnoho jich - dobré bytí
na střeše - nevěra
při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti
uletěl-li - smrt v rodině

Holubník

v domě míti - tvá choť se brzy provdá
viděti - štěstí manželské

Homole

cukru - sladká láska, která dlouho potrvá
homolku jísti - hospodaříš rozumně
z tvarohu jísti - mrzutosti

Hon

- chuť k ženění
honce viděti - žalost
koroptví - milostné návrhy
na malou zvěř - předsevzetí
na velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí
při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti
se účastnit - nebezpečí
svátečních střelců - prohraješ to v lásce
trpělivostí ke šťastné budoucnosti.
zajíců - pletky s nevěstkami
zvěře - žaloby

Hora

Viz: Kopec;
bořiti ji - žalost
hornatá půda - čeká tě mnoho těžkostí
na ní vystoupiti: námaha, nepříjemnosti.
sestupovati z ní - příkoří
sesutí viděti: jste silným nepřítelem pronásledování.
stoupati na ni - tvůj život, vítězství nad něčím
v mracích - tvá nevěra
viděti ji - slavnosti církevní
z ní sestoupiti: menší, ale čistý zisk.

Horečka

míti: nestálost v lásce a přátelství.
někoho s ní ležeti viděti: štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství.

Horník

viděti ho - nemilý host
viděti: nečekaná návštěva.

Horoskop

viděti - podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů

Hory

s pěkným hradem viděti: vytrvalost, nepoddajnost.
sen zříceninou viděti: upustit od úmyslu.
zelenými stromy porostlé viděti: nadějná budoucnost.

Hořčice

hrubá - znamená zle
jemná - klepy
jísti ji - zarmoucení
jísti ostrou - brzké uzdravení
nalézti její símě - žalost
obyčejnou - baviti se
viděti ji - pláč, sváry, žalost

Hořící

hořící věc jísti - zlato věští
hořícím se spáliti - křivé udání
když jen doutná - mrzutost
viděti jasně - radost

Hořkost

cítiti - pivo je ti zdravé

Hospoda

najíti v noci - pokoj a spokojenost
v ní býti - sejíti se s dobrým známým
ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba
viděti: pozor na lehkomyslnost.

Hospodář

viděti ho - s přísností nejdál dojdeš

Hospodářství

polní - nevinná radost

Hospodská

s ní žertovati - žehravost

Hospodyně

- s dobrotou nejdál dojdeš

Host

- nějaké hezké věci do domu
bíti ho - rouhání
dostati hosta - nepředvídané výlohy
hosty napřed viděti - závist a různice
mnoho jich - domácí krádeže
pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti
přivítati: brzká návštěva.
s hosty se rozloučiti - rozloučení
s ním se rozloučiti: ztráta milé věci.
sám jím býti - hlad a pomluva
u sebe přechovávat hosty - přátelskou službu konati
vyhoditi ho - hezké boží věci z domu
vzácného přenocovati nechati: neočekávané štěstí.

Hostina

- pomíjející radovánky
strojiti: závist a nenávist vzbuzovati budete.

Hostinec

- družnost v odpočinku, též pitka
hostinská - mnoho krků a žaludků, větší návštěva
hostinský - zpověď z něčeho
viděti: velký nepokoj.

Hostinský

býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života
viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti

Houba (Houby)

činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj
jedovaté - výstraha před dobrodruhy
jedovaté jísti - nemoc
jísti - budeš muset se lacino živiti
jísti - vysoké stáří
mycí se mýti - očištění pomluv
sbírati - dostaveníčko v odlehlosti
viděti - podporován býti

Houpačka

- nejistá služba tě čeká

Housenka (y)

viděti - ženskou připravíš do nesnází
viděti - zlá škoda

Housle

hráti na ně - trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů
míti, na ně hráti: uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace.
sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům
slyšet na ně hrát - dobrá mysl
viděti - šťastná domácnost
viděti - nejisté budoucí časy

Houští

viděti - překážky a truchlivost
vysekati - z lásky odstraníš překážky

Hovno

Viz: Lejno;
člověčí - štěstí (9,43,66)
jísti hovno - nebezpečná nemoc (21,37,79)
mazati se hovnem - budeš potupen (19,75)
nalézti - štěstí (15,31)

Hra

dětské hry secvičiti - nevinné radosti
divadelní hra - žádoucí dobrý výsledek
hra společenská - zámožnost, radost
jakoukoliv viděti - pečuj o své zdraví, a to ihned
loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš
vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu

Hrabě

s ním mluviti - poníženost

Hrábě

- domluva

Hrad

- neboj se útoků
do něj jíti - nenadálé dobrodružství
rozbořený - smutek
viděti: neočekávané překážky potkati.
viděti zavřený - budeš zproštěn zla

Hrách

- vždy poctivé peníze
jísti - churavost
jísti: štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost.
krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci
kvetoucí, vzrostlý viděti: znamená dobrý začátek obchodu.
sázeti - naděje v podnikání míti
sázeti: naděje k splnění úmyslu.
sbírati - nevděčnou práci
viděti nebo sbírati: blahobyt, veselost, vzrůst jmění.

Hranice

vyměřovati: finanční poměry se zlepšují.

Hranostaj

s ním se odívati - štěstí, bohatství

Hráz

na ní pracovati: úspěch v podnikání.
pracovati na ní - dobrý zdar v podnikání
u rybníka - škoda a zlo na tě nemůže

Hrazda

- máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec

Hrbáč

sám hrbatým býti - očekává tě mnoho peněz
viděti ho - štěstí
viděti ho a otřít se o něho - velké štěstí

Hrdlička

- věrnost
- věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou
cukrující - dopis nebo vzkaz láskyplný
chovati - něžnost povahy v lásce
jejich houf - sejití se domácích klepen
míti - smíření v lásce

Hrdlo

hubené - osobní neprospěch
prořezané - peníze s námahou získané
tlusté - osobní prospěch

Hrnčíř

- potká tě cosi nedobrého

Hrnec

mnoho u ohně viděti: pozvání nebo svatba.
rozbíti: domácí rozepře.
roztlouci - domácí hádky
u ohně stát viděti - pozvání na svatbu

Hrob

- změna stavu nebo pobytu
do hrobu padnouti - zle
kopati - ztráta přítele, přítelkyně
kopati: přítele(kyni) ztratiti.
kopati viděti: úmrtí člena rodiny.
ležeti v něm - vysoké stáří
někoho z něj zdvihati: příteli pomoci, po něm děditi.
otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného
sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině
státi nad hrobem - brzká smrt
u hrobu něho klečeti - podruhé se oženíš či vdáš
v něm vstávati: falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti.
viděti: nesvornost, smutek, odložená svatba.
viděti zelený - naděje na vyplnění přání
vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného
z něho vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba.
zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví
zasypaný viděti: svého zdraví opět dosáhnouti.
zelený - dobré věci
zelený viděti: naděje, splněné přání.

Hrobař

- do domu přijde lékař nebo kněz
s ním mluviti - bažiti po dědictví
viděti - návštěva lékaře

Hrobařík

Viz: Brouk;
(brouk) - soudy a pozůstalost

Hrobka

na ní nápis čísti - soužení
viděti ji - dědictví

Hrom

a blesk viděti, který žádnou škodu nezpůsobí: radostné setkání přátel.
a blesk viděti, který něco zapálil: ukazuje blízkou ztrátu.
bez blesku - radostná zpráva
bez blesku: radostná zpráva.
Hrom a blesk když zapálí - brzká ztráta
hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem
jím uhození - těžká majetková pohroma
slyšeti - blíží se k tobě těžké neštěstí
slyšeti - hádky a starosti tě očekávají
slyšeti bez blesku - blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné

Hromosvod

- odvrácení těžkého neštěstí

Hrozinka (y)

jísti - jistě se zamiluješ

Hrozny

červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek
jísti, nezralé - starosti a nepříjemnosti
jísti, zralé - obveselení
světlé - osvědčení své nevinnosti
tlačiti - své věci dobře upotřebíš
vína černé trhati nebo jísti - vyšetřování s vazbou
vína mimo vonobraní trhati a jísti - vždy užitek
vína shnilé jísti - nemoc
vína zralé trhati a jísti - čekej vše dobré

Hrtan

viděti - vyplnění tvých nadějí

Hrušeň

kvetoucí - radost rodinná, též nastávající svatba
s hruškami - budeš mít četnou rodinu

Hruška (y)

- obliba v působišti
dobré viděti nebo jísti: překonání nepříjemností.
hezké na stromě viděti: dobré vyhlídky na budoucnost.
hrušky česati - dítě
jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti
jísti, dobrou - přemůžeš neštěstí
jísti, nezralou - smutek
jísti, planou a hořkou - bolest a neštěstí
jísti, zralou - rozkoš
nezralá hruška - dostaví se tvá zklamaná naděje
od červů aneb od vos vyžrané - lstivost
plané nebo kyselé viděti nebo jísti: domácí nepříjemnost.
setřásati: zdrženlivost.
sušené jísti - hubnutí
třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu
vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti: pozor na lest.

Hrůza

hrůzou se chvěti - dobré zprávy a snad i zdar

Hřbet

míti vysoký - posměch, pohana
sobě zlámati - citelná ztráta

Hřbitov

procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny
v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby
viděti a býti na něm - blízké štěstí
viděti: churavění.
znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení.

Hřeb (hřebík-y)

- zabezpečení
kovat viděti - sobě i jiným prospěšným býti
křivé narovnati - pozornost v domácnosti
ležeti na hřebíkách - pokání
najíti - štěstí
odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti
ohnutý - zabezpečení něčeho se nezdaří
vytahovati z něčeho - nezdar
zatloukati - v zapletených případech býti
zatloukati do dřeva - pohřeb
ze dřeva vytahovati - spořivost

Hřeben

- mnoho hádek
jím se česati - probereš nesnáze a upravíš je
nemoc a starosti.

Hříbě

bez ocasu - manželku chudou a nepoctivou
nezkrocené - do budoucna ukazuje manželku pyšnou
s dlouhým a hezkým ocasem - manželka hezká a dobrá
zuřivé - manželka zuřivá

Huba

bolavou míti - talent v řečnictví
plnou míti - jmění z politiky
velkou míti - úspěch v politice

Hubička (u)

hubičku dostati - falešná zrada
hubičku dostati od kominíka - falešné štěstí

Hubičkovati

šatník - svatba
bábu - dlouhé mrzutosti
dítě - starosti
hada - rozchod lásky
květinu - zdar
milou nebo milého - rozchod
muže - zrada
neužitečné zvíře - ztráta
pannu - radost
prsten - touha po ženitbě nebo vdavkách
smrt - stálé a pevné zdraví
užitečné zvíře - užitek
vdanou - cizoložství
vdovu - hloupé starosti

Hudba

- nemoc v hlavě, protivenství
se zpěvem slyšeti - radost a potěšení
smutnou slyšeti - svatba
veselou a živou slyšeti - smutek od příbuzných a přátel

Hudební nástroje

viděti, míti: nehoda, smrt příbuzného nebo známého.

Hudebník

- výlohy
viděti - vyhubování

Hukot

slyšeti - povodeň, zlé živly, zemětřesení
slyšeti: neklid v domě.
vody - neštěstí na cestě

Hůl

- podpora, pomoc
dlouhá - pouť tímto naším životem
jí býti bit - nežádej od nikoho pomoc
lejnem pomazaná - máš někde mocnou protekci
míti - lehkomyslnou milenku
o ni se opírati - nemoc a nebezpečí
o ní choditi - churavost
s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí
zlomená - nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe

Humoresky

čísti - pozor na otravu cizím jedem

Humory

čísti - pozor na otravu domácím jedem

Humr

jísti - břichopasnictví

Husa

do domu - nový a dobrý služebník či služebná
husám peří škubati - hlupáky zahanbíš
je chytati - zjištění nactiutrhače
jich množství na vodě - cesta do ciziny
jísti ji - z dobrého služebnictva bohatnout
krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš
létat viděti - ztráta
létati viděti: mrzutosti.
maso jísti: velkéštěstí.
pásti - zaměstnání
pečínku husí jísti - mnoho štěstí
se zlomeným údem - úraz domácího služebníka
vejce viděti: dobrou obživu najíti.
více jich doma - pevný majetek
více jich na pastvě štěbetajících - klepy
viděti - výhra
viděti: štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati.
zabitá nebo upečená - po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům
zabíti - oprostíš se od hlupáka
zabíti: málo soucitu s chudáky.
ztracená - smrt někoho z čeledi

Husar

- veselost

Hutě

viděti, v nich se nacházeti: těžká práce.

Hvězda (hvězdy)

červená - veliké neštěstí celé zemi
čistění hvězd viděti - klam
jasná, zářící - velká radost pro všechny
jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli
na čele - veliká sláva v umění
na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré znamení
nad nimi pracovati - ohromné bohatství
padat viděti - smrt, smutek a starost
po ní šlapati - šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci
počítati je - nevystačíš s penězi
s chvostem (kometa) - blízká válka
slabě svíticí - velké neštěstí
velké množství - šťastné znamení
více jich míti jakoby pod nohama - čeká tě velký úřad
více jich temných, slabě svítících - veliké nesnáze státní, a to peněžní
z nebe padající - zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině

Hvízdati

- přepadení, též znásilnění

Hyacint

- poctivost v jednání
dárek obdržeti.
někdo ho drží v ruce - tomu možno důvěřovati

Hyena

viděti ji - záškodník nablízku

Hymna

slyšeti nebo zpívati: slavnost očekávati.
státní, slyšeti ji - paráda, spolkové slavnosti
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft