Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem J


Jablko

červené viděti - zdraví
červivé - tajemná, těžko poznatelná moc
darovati - radost
dávati - velké štěstí
gdoulové jablko jísti - uzdravení z dlouholetých průjmů
granátové - konec střevním obtížím
granátové jablko jísti - uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí
granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti
granátové jísti - obdarován budeš
granátové utrhnouti, nezralé - utrhačnost
granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů
horké - pozor na líh, benzín a petrolej
jísti - smutek
koupiti - neštěstí
krájeti - testamentární majetek
kyselé - nemoc či zármutek
kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé.
mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných.
péci - infekční břišní nemoc
pečené - číhá nebezpečenství
pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní.
s chutí jísti - ztracená věc se napraví
sladké hryzati - nenadálý majetek
trhati a jísti - veselka
trhati a jísti kyselá - stálé hádky v manželství
trhati a oděv si potrhati - jistá bude rozluka manželství
trhati a větev zlomiti - propadnutí zkáze
viděti - svatba
zelené viděti - neduh
znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě.

Jabloň

a ovoce z ní požívati, kyselé - rozepře a nepříjemnosti
a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení
s pěknými jablky - společnost boháčů
se zelenými jablky - lakomec nebo omezenec do spolku

Jádro

jísti - námluvy
ořechu jísti - jednat rozšafně a chytře

Jáhly

či jahelník zahoditi - pohrdneš prosit o něco a někoho
jísti - někam musíš jíti s prosíkem

Jahody

- nakažlivá nemoc
darovati - v dobré paměti u někoho býti
hledati - strasti a mrzutost
hledati: trampoty, zármutek.
jísti - zdraví, štěstí ve všem
mnoho viděti - rostoucí přátelství
mnoho viděti: vzrůstající přátelství.
rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku.
trhati - všem dobře
velké viděti - pýcha, též velká radost
velké viděti a trhati: velká radost.
velké viděti: pýcha, hrdost.
viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví.

Jalovec

- přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev
trhati - chladná mysl

Jalovice

viděti - ohlášky přede dveřmi

Jáma

Viz: Díra;
- do nebezpečí přijíti
padnouti do ní - oloupení lupiči
světlá a padnouti do ní - oloupení se škodou na majetku
temná a padnouti do ní - oloupení a těžká zranění
viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti.
z ní lézti - ze všeho vyvázneš
z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností.
z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti.
zakrytá a bez vody - majetkové spory
zakrytá a v ní voda - zdar tvého podniku

Jan (svatý)

viděti ho - mlč

Jantar

- závist pro dar
náramek nebo náhrdelník: dárky.

Jarmark

- dej pozor na jmění
baviti se na něm - škoda na majetku se špatným dozorem
krásti na něm zboží - užitek z nějakého prodeje nebo koupě
výhodné styky s mnoha lidmi.

Jasmín

- s milým aneb přítelem se sejdeš

Jaspis

- zkáza a zmar

Jaternice

- hosti, hostování a hra v karty
jísti - štěstí v sázení

Jatka

viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání

Játra

jísti - silné zdraví
nalézti a zdvihnout je - soudním sporem k právu
nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění
psovi házeti - velká nespokojenost
rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti
viděti - dobrou stravu míti
vypadlá a zpět zapadlá - blízká smrt
vypadla-li - zvítězí tvůj nepřítel

Javor

- zdraví a síla
viděti: příjemný život.

Jazyk

dlouhý - velká radost
dobytčí jísti - nedbej tlachů lidí kolem sebe
hbitý a mrštný - vyhraný spor
jísti - dobré zdraví
kousnouti se do něho - neprozrazuj, co tě tíží
kratší nebo delší, ale v ústech těžký - ztracený spor
má-li kdo jako bez vlády - na povrch vyjdou tajné věci
má-li kdo jakoby němý - těžkosti s prohnanými lidmi
Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví "jinými jazyky". [4]
oteklý míti - nemoc příbuzného
překousnouti - velké bolesti
s ranou - chudoba z dlouhé nemoci
ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí
uříznutý - možná němota
velmi tlustý míti - moudrým býti
vypláznutý viděti - posměch
zajíkavý - krutý posměch

Ječmen

- dobré znamení do budooucna
do rukou vzíti - dobrý zdar
jísti: dobré zdraví.
mlátiti - nabytí pravých přátel
polévka z něho - chudé doby
viděti - starost o výživu
viděti: starosti s obživou.
z něho mouka v domě - bohatství nahromaděné s hořkostí

Jed

bráti a zemříti: špatné rady dávat.
bráti: onemocnět.
někomu dáti - neštěstí a trestnice
někomu dáti - zlou vůli máš
někomu dávati: nesvornost, mrzutosti
spolknutí - sebevražedné úmysly známého
viděti - zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení
vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš

Jedenáct

toto číslo viděti - štěstí

Jedle

Viz: Strom;
- stálá radost
- štěstí
je-li zvlášť krásná, rostlá a silná - štěstí trvalé

Jedlík

viděti ho - host, který netěší, určitě přijde

Jednati

nadutě jednati - milovati sám sebe

Jednička

toto číslo viděti - štěstí

Jednorožec

- neštěstí

Ježek

- nejež se, smírně jednej a odpovídej
- zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného
viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita.

Jehelníček

na jehly - pikle

Jehla

- hádka s přáteli tě připraví o štěstí (26)
a v ní bílá nit - svatební roucho i spory
a v ní černá nit - smutek a spory
bez špičky - předstíraná pomoc, která nepomůže
darem obdržeti - rozdvojení přátelství
darovaná - loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek (48)
dostat ji darem - je signálem náhlého přerušení přátelství
hledat ji - předpovídá zbytečné starosti a potíže
míti aneb viděti - pronásledování, též pře
na klobouku - Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu. (21)
nalézt ji - slibuje přátele, kteří si tě váží
navlékat ji - dostaneš se z těžkého postavení
navlíknutá jehla - čelí k velkému nepřátelství (5,31,83)
píchnout se jehlou - znamená ztrátu přítele
píchnout se o ni - nesprávně oceníš skutek blízkého člověka
pracovat s ní - symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek;
pracovat s ní - vlastním chováním si uděláte nepřátele
rezavá - pozor na drobnější úraz
sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím — bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš
vidět - můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí
vytahovaná z těla - pomoc jistá
zaražená do těla - příbuzenské pletichy a pikle
zlomit ji - je zvěstovatelem samoty a chudoby
zlomit ji pro mladou dívku - znamená dlouhé panenství
ztratit ji - nebezpečí požáru

Jehlice

do klobouku - pozor na jízdní dráhu, na auta atd

Jehličí

- dlouhý život
- nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne

Jehně

- nevinná, čistá dětská radost a trpělivost
ležící nebo pasoucí se - dosažení zaměstnání
maso z něho jísti - nemoc malého děcka
zabité - smrt malého dítěte

Ježíš Kristus

vstoupí-li do domu - spasení ve šťastném životě niterném

Jelen

běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu
běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti.
celé stádo viděti - velké přátelství
pronásledovati ho - z přítele učiníš nepřítele
shazuje parohy - nenech ženu samotnou
spatřiti - zpupné nepřátele míti
stádo viděti: mnoho přátelství zažíti.
stáhnouti ho z kůže - dodatečné výdělky, provize atd.
stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti.
v zahradě míti - pokažení
viděti ho - radost v budoucnu ze silného vítězství
viděti: výhra.
zabíti - k vážnosti přijíti
zabíti ho - zármutek pro přítele či příznivce
zastřeliti - nějaké dědictví

Jepice

- máš života namále

Jeptiška

- neštěstí jak v lásce, tak i ve hře
býti - nevěrnost milého
pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů
s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti
viděti - se svatouškem známost udělati
zpívat slyšeti - málo následovníků míti

Jeřáb (pták)

- stěhování, též zloděj
jísti ho - bída a neúroda

Jeřabiny

jísti - bolení
viděti je - menší radost

Jeseter (ryba)

- cesta po řece

Jeskyně

v ní blouditi - rozhárané poměry
v ní zahynouti: sklíčenost, deprese.
v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí
v nich se zdržovati - velká změna
viděti ji - samota
viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí.

Jesle

- lichá práce
ve stáji - hojnost krmení

Jestřáb

- žehravost
- příchod důstojného člověka
létat viděti - dobrá zpráva
na ruce ho nositi - tvůj syn bude mocným mužem
žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati
viděti: žárlivost.

Jetel

- vše dobré do domu
jetelový čtyřlístek - štěstí jednou v životě veliké
obdělávati - štěstí v domě
sekati či sklízeti - velké peníze, los, dědictví

Ještěrka

- lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou
- neštěstí, nepřátelé
od ní kousnut býti - mnoho trápení
ukousne-li - očekává tě pohana
viděti - pronásledování, neštěstí
viděti: velké změny v obchodech.

Jez (řeky)

- pochmurné chvíle
hučí - katastrofa, veliké neštěstí

Jezdec

jak s koně spadne viděti - škoda
když se mu zase na koně pomůže - štěstí
na koni - zpráva
na koni, ale kůň pod ním pošel - zpráva je falešná
na koni v bílém rouše - smrt
s koně slézat viděti - přítele ztratiti

Jezditi

a převrhnut býti - brzká nehoda
na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš
v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván
ve vozíku - velká ztráta
viděti - nepřízeň

Jezero

- tajemství mlčící
krvavé - nepokoje, revolty, válka
na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce
na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek

Jezevčík

Viz: Pes;
- chytrost a osobitost ve věrnosti
chytit ho - znamená brzkou změnu místa bydliště
jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš (28)
vidět ho - je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu

Jezevec

- dědictví
chytiti: byt ztratiti.
chytiti jej - změna obydlí

Jidáše

medem mazané jísti - neupřímný, zdánlivý přítel

Jídlo (Jídla)

- buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu
dobré a čisté jídlo - předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí
dostat něco nečistého k jídlu - je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného
hltavě jísti - poštou přijdou peníze
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - přináší změnu v životě
Jídla strojiti - nedostatek 7 41
jinému dávati, bohatství 56.
jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit - ochotou si získáte oblibu
jíst skromné jídlo - nad něčím pociťujete lítost
na něj býti pozván: váženým býti.
nositi na stůl - velká škoda 42
sám jíst bohaté jídlo - bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými
spálené - Špatná zpráva. (13)
spálené cítiti: nepříjemné zprávy.
stůl obtížený chutným jídlem - znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu
vidět velké množství červeného masa - značí lehkou nemoc
viděti: pozvání.
zkažené jídlo - je těžká choroba

Jinoch

viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti.

Jinovatka

- budeš stár
na poli - slabost

Jiřiny

Viz: Květiny;
- pozdní životní radost

Jiskry

- dobrý příjem
- něco velikého poznáš později
létati viděti: sklony k marnotratnosti.

Jísti

- brzy se zbavíš veškeré starosti. (41)
- buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu
hlavu telecí - velká nepřízeň 17 53 74
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - změna v životě
jíst velmi skromně - pociťovat pro něco lítost
jíst velmi spěšně - dává zdraví
k jídlu býti pozván - ctěn býti
maso pečené - bohatství 31 77
maso skopové - zisk na zboží 22 79
nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc
nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho. (6)
sám - budeš oklamán aneb nemocen
sám jíst velmi bohatě - stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu
v domě: Zdraví. (10)
venku: Přijdou hubené časy. (26)
viděti - pozvání

Jíti

pomalu jíti - měj rozvahu

Jitrocel

píti - uzdravení nemocného
přikládati - nebezpečí poranění
viděti - zdraví pevné

Jitřenka ( hvězda )

- štěstí

Jízda

a převrhnouti se: blízká nehoda.
na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti.

Jizva

míti ji v obličeji - šarvátka
skrytá ve vlasech - zrádce a bídák

Jmelí

pověšené nad postelí v hlavě - dostaneš se mezi čarodějnice
viděti - brzká svatba v rodině

Jméno

vlastní do kamene tesati - dobro a pravda cílem
vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti - předvolání
vlastní slyšeti - nové období života
vlastní smazati - konec života
vlastní zakrývati - falešná zpráva nebo peníze
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft