Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem B


Bažant

- nová láska
chytnouti ho - do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba
jísti - ctěn býti
jísti ho - míti čest

Bába

čarovati - zlé i dobré
hladiti bábu - nepředstírej neštěstí
na koštěti - zlé uhranutí
na porodní zvoniti - v domě bude nutná rychlá pomoc
porodní u těhotné viděti - dlouhá nemoc v domě
porodní viděti: nemoc, též smrt
trhovou viděti - značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá

Babička

viděti ji: dobrá rada zapotřebí

Bábovka

jísti ji: dobré časy a příjemné žití

Bačkory

na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i radost

Bagoun

jím býti - duševní porucha
viděti ho - zasnoubení

Bahno

do něj šlápnout - nepříjemnosti
nebo močál viděti a v něm choditi - namáhavá práce bez výsledku
skrze něj jíti - zlé časy
válet se v něm - chraň se zlé společnosti!
viděti - pohlavní nemoc

Bakchus

aneb bohyně viděti - špatná úroda vína

Bál

na něm být - pohřeb
na něm tančiti - čeká tě vážná známost nebo malé dědictví
účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání.

Balšám

kvést viděti - zdraví

Baldachýn

pod ním státi: úcta a vážnost.
stojíš-li pod ním - čest
viděti - dobrá naděje

Balet

viděti: klamání a podvod.

Baletka

- budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti

Balíček

nalézti - pozor na hloupé vtipy
zahoditi - ztráta přítele

Balík

odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého přítele
sukna nalézti - zisk někdo tě darem obleče,

Balkón

- najdeš milou osobu
na balkóně státi - úspěch tvůj rychle pomine
na něm státi: opětování lásky.
viděti - znamená nezdar

Balón

letící viděti - naděje rychle uletí
viděti: neštěstí na obzoru.
vystupovat viděti - vrtohlavce poznati

Balzám

kvete-li - znamená stálé zdraví
mazati se s ním - nastane ti starost,
míti: zasloužit si chválu.

Bandity

viděti: pronásledování.

Báně

na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko
na věži s křížem - modlitbou mysli výš

Bankovky

Viz: Peníze;
dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy

Banku

viděti: klidnýživot vésti.

Barák

roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno

Barchet

kupovati - brzká změna

Bárka

- menší cesta

Barva

bílá - radost
černá - smutek
šedá - vdovec, vdova
hnědá - samota a opuštění
jasně fialová - duševnost, účinná láska k bližnímu
jasně žlutá - klidný život
jasně zelená - veselá příroda
křiklavá - výbuchy všeho nehezkého
míti - naplněnou kasu dostati
modrá - důvěřuj ve vyšší moc
oranžová - šťastná láska
růžová - krásné příští
s ní se natírati - býti obelhán
stříbrná - šediny stáří
světle červená - láska
temně fialová - pokání
temně žlutá - pomsta
temně zelená - nebezpečí
tmavě modrá - moudrost
tmavočervená - zášť a hněv
tříti - dobrý zdar tvého obchodu
zlatá - dobré hmotně zaopatření
ztratit v obličeji - očekává tě nemoc

Barviti

sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Barvu

roztírati: dobré obchody.

Basa

beze strun - málo peněz
hrát slyšeti - spokojenost s radostmi
hráti na ni - velká žízeň
rozbitá - sváry
sama bručící - velká hádka s tchyní
viděti - hádka
znějící - v budoucnu štěstí tě očekává

Báseň

čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost

Basista

slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka

Básník

mluviti s ním - návštěva muzea a starých památek
viděti ho - doba tě už přežila

Baterku

viděti: tajní nepřátelé.

Báti se (něčeho, někoho)

báby - vycítíš to správně
boha - dobro
ženy - nečisté svědomí, domácí sváry
muže - rovněž nečisté svědomí
neznáš-li důvod proč - buď opatrný před nepřáteli
pána - poctivost
sluhy - nepoctivost a krádeže

Batoliti se

- nikam to nepřivedeš

Bavlna

- menší zisky od chudších
Bavlněné zboží či jiné věci - nejistota
bílé barvy nalézt - bohatství
černá - smrt
červená - nemoc
žlutá - nemoc
množství ve skladu - bohatství, užitek a dobro
přísti - dalekou cestu
přísti ji - podnikneš cesty do dalekých krajů
roucho - menší dědictví
tkáti nebo přísti: zisk.
v žokách - bohatství

Bavlník

keř viděti - jest velmi dobře
viděti: bohatství.

Bazalka

kvésti - zdraví, síla, radost

Bazén

koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu

Bazilišek

viděti - starost a velký zármutek
viděti ho - tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele
viděti: zármutek, truchlivost.

Bazilika

v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě žalost a zármutek

Bdíti

ve spaní - starost a pronásledování

Bedna

míti, či viděti plnou - bohatství
plná - dar
prázdná - chudoba, starosti
prázdná - rozbroje, mrzutost

Bednář

viděti ho - hojná úroda

Bedra

hubená - starost o živobytí
mokrá - mnoho dětí
přeťatá - zármutek
silná míti - vítězství v zaměstnání neb při soudní při
veliká - zdravé děti
zemdlená - žalost

Bedrník

- známost se sládkem, též radost z povýšení

Běžeti

a cíle dosáhnouti - vše se zdaří
a cíle nedosáhnouti - vše se zdaří jen těžko
a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění
a nemoci se vyhnouti - veliké namáhání
a padnouti - nezdar v započaté práci
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého
a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati
běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš - značí neduh
nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny
několik osob za sebou - hádka a starosti
před zvířetem - nepřátelství
s vozem - nesnáz
sám sebe viděti - ztráta jmění

Běhati

o závod - veliká námaha

Běhavka

Viz: Průjem;
míti ji - vyprázdnění úspor

Bělice

Viz: Ryba (y);
pojídati ji - tělesný neduh

Bělidlo

aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn

Bělmo

na očích míti - zármutek

Beran

beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým majetkem
černý - příčinou špatného žití je tvá povaha
stažený - smrt v domě
starého nalézti - trvalejšího zaměstnání se domůžeš
viděti běžícího - radost
viděti ho - budeš povýšen
vyhublý - smrt

Beránek

míti - pokoj a útěcha
nalézti - budeš mít dočasné zaměstnání
skákati viděti - na dětech míti radost
viděti - náklonnost k tanci
viděti beránky které se pasou - strach a hrůza
zabíti - nemilosrdenství
zabitý - zarmoucení v rodině
ztratiti či prodati - ztráta zaměstnání

Berla

biskupská - čest
žebrácká - chudoba, ponížení, škoda a ztráta
nalézti ji - neštěstí
nemocniční - nemoc
více berlí - neštěstí

Berle

na nich choditi - špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého
o ní se opírati - trápení, nemoc
s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek
viděti aneb míti - nemoc

Besídka

v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní
viděti ji v zahradě - očekává tě radost

Betlém

jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť, prosba za někoho

Bez

květ - starost
strom - nemoc
trhati - velkého věku se dočkáš
viděti v květu - nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení

Bezinka

- veselá zábava

Bible

- šťastné manželství

Bič

šlehati - daleká cesta
práskati: upřímností přátele získati.
ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
viděti - bude ti pomluvou na cti utrháno,

Bičování

- zle

Bída

býti bídný - strastiplné dny
připravovat bídu někomu - dluhy
velkou bídu viděti - opovržení
velkou viděti: opovržení, pohrdání.

Bidlo

na prádlo - čeká tě zdlouhavý spor
něco podpírati - zdlouhavý proces

Bílek

vaječný pití - závislost z daru

Biskup

žehnající - síla tě doprovází
husu jísti - veliké štěstí
při pohřbu viděti - velké neštěstí
při službách božích viděti - dobrá novina
s ním mluviti - šťastné pořízení v počínání
sedět viděti - proces
viděti - v milosti býti u vzácné osoby
viděti ho tančiti - vzejde ti škoda na dobytku
viděti: přízeň od vysoké osoby.

Bíti

dostat od obyčejné osoby - ta osoba může dopomoci k majetku
někoho - láska a různice
od osoby dostat, která je úřadem vysoká - nález pokladu
se s někým - velká námaha
se s více cizími lidmi - pomluvy
svou ženu - nevěra

Bitva

do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění
do bitvy vésti - radosti se dočkati
námořní, viděti ji - chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude
vojenskou na pevnině viděti - budeš míti potěšení

Bláto

na oděvu - hanba
samo - vše zlé
v ulicích či na poli viděti - nezdar, bída a zlá novina

Blázen

bláznivou ženu spatřiti - mrzutosti a hádky v domě
bláznovství tropiti - nemocnému dobře, zdravému mrzutost
býti - vyznamenání
jej viděti - návštěva nepravdivého člověka
jej viděti a mluvit slyšeti - budeš oklamán
sebe sama viděti - značí dlouhý věk
viděti blázny - ovládnutí svých vášní
vysmívati se bláznům - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blázinec

v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo
viděti - velké štěstí

Bledý

býti: znamená nemoc.

Blecha

bleší cirkus viděti - návštěva z vyšších míst
chytati - těžká honba na cosi, nepokoj
míti blechy a býti jimi pokousán - štěstí a bohatství
mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.
mnoho spatřiti - velký zármutek
na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat.
od ní poštípán býti - blízká výhra
skákat viděti - výlet, dobré počasí
viděti blechy - není dobře
viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
zjeví se - obdržíš dopis

Blesk

- nenadálá příhoda, zisk a štěstí
blýskání viděti - shoda v nějaké při
když jej vidíš - křik a smutek
když zapálí - svržení
trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život
viděti, když uhodí - mrzutost
viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost.

Bližní

viděti ho - není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá

Blouditi

kamsi dolů - bude zle
nahoru - bude dobře
rovně - zlé i dobré
v lesích a údolích - zle
v polích - dobře

Bludička (Bludičku, Bludičky)

viděti - zlé znamení, někdy mrzutost
viděti a za ní choditi - nechat se svést

Bludiště

labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti
Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte. [4]
po lesích, lukách a polích - dobré časy
skalní, údolím a roklinami blouditi - zlé časy
zahradní a v něm se procházeti - zapleteš se do zlých okolností, zmatky
zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek

Bluma

na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob

jísti - hrozí ti nebezpečí i neduh
na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bobek

kozí - nezajímej se o to, je to nepatrnost
kozí sbírati - mnoho zbytečných starostí, raději spoř

Bobkový list

keř viděti - nenadálé cti dosáhnouti
někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový - vděčnost
sen o něm u ženy - náhlý porod
trhati - odejmout někomu dobrou naději
věnec obdržeti - naděje na brzké povýšení

Bodat

- zbloudit

Bodláčí

viděti - protivenství
zalévati - nevděčníku prokázati dobro
zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti

Bodlák

na poli - neúroda
viděti - tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost
viděti: zrada.

Boháč

býti - chudým dobře, boháčům pronásledování
jím býti - značí chudobu
viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní
viděti ho ve snu a s ním mluviti - tvé záležitosti se zdaří, též pýcha

Bohatství

míti - nebezpečenství

Bohoslužba

- pokoj v mysli
navštíviti nebo slyšeti: obtížnou práci dostati.

Boží umučení

viděti obraz - radost v rodině

Boj

boji přihlížeti - smířiti se s nepřítelem
bojovati s dravci - zlé vášně
nebo půdka, býti přítomen - smíření
s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti.
s divokými zvířaty vésti a zvítěziti - vyvázneš z nebezpečí
sám bojovati: do sporu se dostati.
sám s někým bojovat - přijdeš do hádky
z boje utéci - někdo ti přinese radost
zůčastniti se: usmíření.

Bojovati

- do rozepře jíti
a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti
na koni - dobrý sňatek
s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím

Bok

mít zraněný - zármutek a ztráta dětí
veliký a silný - brzká svatba a děti

Bolest

bolavého se viděti - velmi milován býti
cítíš-li v sobě - nepřízeň
cítiti - nesnáze přemoci
ve snu tě bolí hlava nebo prsa - čeká tě menší nemoc
vidíš-li na jiném - šťastně přečkáš nehodu

Bonbón

jísti bonbóny: neužitečná vydání

Bordel

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Borovice

- přináší dobro samoty, ia radost
viděti vysokou a urostlou - budeš míti velkou radost

Borůvky

- zrazená láska
jísti: skromná budoucnost.
na keři - touha po slasti
v lese trhati a jísti - budeš zrazen v lásce

Bos

běhati - zhubnouti na těle a neštěstí
běhati: tělesná slabost.
bosýma nohama běhati - překvapí tě neočekávané štěstí

Boty

- cesta
červené - získáš nevěstu krasavici
chlupaté - bohatá nevěsta
juchtové boty nositi - mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě
lakové obouvati - falš, i nevěra
žluté - pozor na chorobnou nevěstu
nové kožené - zisk a peníze
roztrhané - sejdeš z cesty
si obouvati - jistá svatba
tlačí-li tě a jsou zablácené - nemoc
ukradené - cizoložství
ukrásti - dobrý zdar v podnikání
zamazané - dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle
ztratiti - bratr nebo sestra ti zemřou

Bouda

jarmareční viděti - různice
neb sklep na víno viděti nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost
psí viděti - čeká tě ponížení
s trhovým zbožím viděti: výhra, zisk.

Boule

míti - staneš se pánem gruntu a polností
míti bouli: pozemek obdržeti.
míti na celém těle - nepřátele
na těle míti - znamená nepřátele, též úraz

Bourec

bource pěstovati - příprava

Bouře (Bouřka)

- nástrahy
od ní býti překvapen - domácí mrzutosti
špatné zprávy.
před ní se skrýti - ujdeš nástrahám
před ní utíkati - nebezpečí
při ní pod stromem státi - můžeš lehce zahynout z neznalosti
stromy vyvracet viděti bouřkou - velké neštěstí tě mine
Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.
velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu
viděti - zlá nehoda

Brada

dlouhá - pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů
dlouhá tak, že z ní až vousy padají - úplné schudnutí
šedivá - hanba
holou mít - starost
hubená - není dobře
tlustá - dobře
vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem - značí to smrt manžela
zrzavá - faleš

Bradavice

- bohatství
aneb kuří oka - úmrtí

Brambory

jísti - nedostatek
kopati - namáhání
kopati: úsilí, námaha.
okopávati - práce, námaha
v květu - radost v rodině

Brána

- nečekaná návštěva, též změna života
široká - zlý život
na pole - zapomenouti nějakého dluhu
násilně ji otevříti - do zajetí se dostati
uzoučká - konec života
viděti: ztráta a nemoc.

Brandýř

viděti ho neb býti holen - klevety

Brány k vláčení

- upravení poměrů pro budoucnost

Bratr

( též bratranec) - přátelství proti nepřátelům
loučiti se s ním - budeš truchlivý
loučiti se s ním: konec zármutku.
plovoucího ve vodě - znamená dlouhý a šťastný život
umře-li tobě - ztratíš nepřítele
viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele.
vidíš-li ho umírati - zbavíš se nepřátel

Bratrství

- značí vzájemnolu podporu z cizích kapes
v pití - politické schůze

Bratři a Sestry

mluviti - starost, protivenství
mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat
viděti - radost, štěstí

Brázda

jí orati - velký zisk v budoucnu
na poli - bohatství, štěstí
ubírati se jí - čeká tě veliké štěstí
v ní upadnouti - překážky

Brčál

viděti nebo trhati: věrné přátelství.

Brdo

v domě míti - zisk

Brk

bílý míti: od falešného podezření očištěn býti.
jím psáti: brzká dobrá zpráva.
z husy neb jiného ptáka - radost v rodině

Brnění

míti na sobě - před nepřítelem se chrániti
nositi - odvod nebo známost s vojákem
nositi: hněv Vám přinese mnoho nepříjemností.
pancíř viděti - opatrně sobě počínati
svlékati - konec námahy
viděti rozlámané . ztráta, škoda

Brnkačku

viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat.

Broditi

se ve vodě, čistá-li - vše dobré
se ve vodě, špinavá-li je - vše zlé

Brokovnice

nabitou ji viděti - hádka ve společnosti

Broky

- nepřátelství

Broskev

- chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky
- máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk … 37 [Neznámý zdroj]
– Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82 [Neznámý zdroj]
– trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost [Neznámý zdroj]
- vše nemilé
- zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk [Neznámý zdroj]
- Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. … 37 [Neznámý zdroj]
- znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy [Neznámý zdroj]
BROSKVOVÝ KVĚT - naděje [Neznámý zdroj]
darovat: hledejte a najděte novou známost [Neznámý zdroj]
darovat: Jsi všeobecně oblíbený [Neznámý zdroj]
DAROVATI - budeš dobře přijat v nové společnosti [Neznámý zdroj]
darovati - dobře uvítán býti
Darovati - dobře uvítán býti [Neznámý zdroj]
DAROVATI - dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti [Neznámý zdroj]
dostat: někdo se bude snažit vás podvést [Neznámý zdroj]
JÁDRO - jíst: Setkáš se s tuhým odporem [Neznámý zdroj]
JÁDRO - nalezneš tuhý odpor [Neznámý zdroj]
JÁDRO JÍSTI - někdo tě oklame [Neznámý zdroj]
JÁDRO KOUSATI – děláš si nemilé známosti … 23, 88 [Neznámý zdroj]
je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen
jedení broskve – znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů [Neznámý zdroj]
jíst – radost a zdraví [Neznámý zdroj]
Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže
jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé
jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením [Neznámý zdroj]
JÍSTI - onemocnění bohatého [Neznámý zdroj]
JÍSTI - setkání a sblížení s milou osobou [Neznámý zdroj]
Jísti - výstraha před nemocí [Neznámý zdroj]
kvetoucí vidět: sklony k marnivosti [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ - upadneš v pokušení [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ VIDĚTI – přijdeš do nesnází … 2 [Neznámý zdroj]
nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen
někomu dávat – sympatická známost [Neznámý zdroj]
PECKU ROZBÍJETI - namáhavá práce [Neznámý zdroj]
pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení
prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí [Neznámý zdroj]
ROZLAMOVATI - dobré majetkové poměry [Neznámý zdroj]
shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce
trhat – flirt [Neznámý zdroj]
trhat: Dostaneš se do pokušení [Neznámý zdroj]
trhati - dobré peněžité postavení dostati
TRHATI - nesnáze [Neznámý zdroj]
Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati [Neznámý zdroj]
utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví
vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví [Neznámý zdroj]
vidět je na stromě – dosáhnutí touženého cíle [Neznámý zdroj]
Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství
vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky
VIDĚTI - nemožná přání [Neznámý zdroj]
viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví
viděti na stromě - dostaneš se do nesnází
zavařovat: Majetek budeš schraňovat [Neznámý zdroj]
zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí

Brouci

- mnoho svárů v domě
a krev - nejezdi nikam
štípají-li - rvačka

Brouk

- svárlivý a ničemný člověk se blíží
viděti ho - zloděj nablízku

Brousiti

něco brousiti - mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousítko)

- klevety
- velká radost
míti na dvoře a brousiti na něm - pomluvy, klevety a mrzutosti

Brusič

šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti

Brusinky

- vše dobré přijde k vám

Brusle

- liché touhy, marné toužení
jezdíš na nich - marná snaha

Brvy

Brvy vypadávati viděti - churavos

Brýle

- domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou
míti - čestné postavení
míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.
nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru
nositi: opatrnost před přáteli.
si nasazovati - výnosné zaměstnání
sobě koupiti - chtějí tě ošidit

Břečťan

- straromládenectví, osamělost
jinak viděti:štěstí, láska, přátelství.
na stromech se pnout viděti - falešné přátele
na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti
na zdi viděti: upevnění vztahů.
viděti - štěstí v lásce
vidíš pnoucí se - tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí
z něho věněc víti: věrného přítele míti.
z něj věnec plésti - věrný přítel

Břečka

Břečku píti - výlet na venkov

Břeh

u něho odpočívati - štěstí a spokojenost
u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati

Břemeno

- znamená těžkou práci
jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení
na bedrech nésti - starost, povinnosti, těžký úkol
sundati - dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří

Břicho

bolení břicha - zármutek v domě
co roste - čest
malé a hubené míti: zdlouhavý soud.
máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces
máš-li prázdné - ztráta
máš-li velké - zámožnost
míti malé - špatná pře
oteklé míti: znamená neštěstí a nepříjemnosti.
průjmem břichu uleviti - zbavení starostí
rozřezané míti - ztráta
splasklé - smrt příbuzného, též útrata
tlusté - majetek
veliké míti - blahobyt
velké míti: zámožnost.

Břitva

- měj se na pozoru
viděti hodně ostrou - buď velmi opatrný

Bříza

- panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti
břízový háj viděti - štěstí
useknouti ji - škoda

Buben

- cesta
- klepy budou rozneseny
na bubny tlouci - v rozepři se dobře hájiti
slyšet - noviny
slyšeti na bubny tlouci - do opravdové hádky přijíti
slyšíš-li - špatná pověst o tobě bude rozšířena

Bubeník

jak utíká - oheň nebo výbuch

Bublina (y)

mýdlové bubliny - fantastické plány do budoucna
z mýdla - krátkého štěstí užívati

Bučení

slyšeti dobytek bučet - neštěstí

Budíček

slyšeti - svou liknavostí propásneš štěstí

Buditi

někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bůžek

klaníš-li se mu - budeš velice pokořen
viděti ho - zfalšovaná pravda

Bůh, Bohyně

hovořiti slyšeti: radost.
chváliti - nemoc a utrpení
chváliti ho: trápení.
jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství
s ním mluvit - velká radost
slib bohu učiniti - velké štěstí a spokojenost
viděti - radost a útěcha
viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek.
vzývati - radosti se dožíti
vzývati ho: radost.

Buchty

péci - dozvíš se o sobě milé řeči
s mákem jísti - dědictví nebo výhry
s povidly - mámení lásky
s tvarohem - žaludeční nemoc
veliké viděti a jísti - dobré přátelství a štěstí

Buk

- dej si pozor na úraz

Burza

jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v podnikání.
viděti: hodněštěstí míti.

Buřty

dělati - zbohatneš
jísti - úspora peněz

Buvol

vidět běžeti divokého - přijde do domu nemilý host
viděti - velký zisk
viděti: velká ztráta.

Býk

běží-li - čeká tě cesta, ale i pronásledování
pásti ho - statek a kapitál
s krávou - dočkáš se manželství
viděti - hostina

Byliny

Viz: Květiny;
hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati
jísti šťavnaté - prospěch, zisk
mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek
trhati - zdraví
voňavé - konec neštěstí
voňavé míti - marnivost

Byt

bohatě zařízený - bezstarostné stáří
čistiti - čistota = základ zdraví
čistiti v bytě - návštěva
hezký - jistá budoucnost
měniti - překvapení, ale i smrt
provětrávati - nemoc
úzký a těsný - nesnáze hmotné, nemilé věci
v nepořádku - blíží se nemilé věci
v ohni - veliký výstup, hádky a soužení
zatopený - pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti

Bytost (i)

nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či jiném světle - zlo
nadpozemské bytosti viděti v modrém, růžovém nebo zlatožlutém světle - dobro

Bzikání

slyšeti - touha po manželství

Bzučení

slyšeti - zlé pomluvy
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft