Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem O


Obálka

roztrhati ji - důležitá zpráva
viděti ji - tajemno

Občerstvení

občerstviti se po chůzi - dovolená, též nenadálá

Oběd

chystati - při vaření tě cosi zdrží
jísti sám - staromládenectví, staropanenství
jísti v družině - výlet nebo schůze
jísti ve dvou - ženitba

Oběšenec

býti: neštěstí.
býti oběšen - čest, povýšení, majetek
viděti ho - štěstí
viděti: úctu získati.

Obehrávati

někoho - lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží

Oběsiti

se: nemoc.

Obchod

vésti - namáhavý zisk

Obchodník

býti jím - pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš
jeho knihy vésti - pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost
viděti ho - někdo tě ošidí

Obilí

kupovati - nepokoj
mlátiti - zbohatneš pouze usilovnou prací
mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami - nikam se v tento čas nedopracuješ
pršící místo deště - nesmírné zbohatnutí
pršící na tebe nebo na dům - rovněž zbohatnutí
prodávati - štěstí
sekati - dobrá budoucnost
sklízeti: hojný vádělek.
vezené do domu ve snopech - v domě je ukryt velký poklad
vezené do domu vymlácené - rovněž ukryt poklad
zelené - radost a veselí
zralé k sečení - prací k bohatství

Obžínky

slaviti - zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci

Objímati

někoho - zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení

Oblázek

Viz: Kamení;
zdvihnout - bohatství

Obležení

viděti - mnoho psů i lva smrt

Obleva

viděti ji - budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti

Obličej

Viz: Tvář;
bez nosu - smrt
žlutý - závist
příliš červený - nebezpečí mrtvice
zakrvavený - hrozná zlost

Oblouk

- překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním

Obluda

viděti ji - střez se černých čar

Obnažit

se: ostudu zakusit.

Obočí

černé viděti: zdraví.
holé - neoblíbenost
husté a černé - sňatek s žádanou
škaredé - neduh
řídké - ztráta nejmilejšího
řídké u panny - ztráta panenství
řídké u vdané ženy - rozvod
vypadávání: neštěstí.

Obohacený

jím se viděti - chudoba

Obojek

míti - připoutání k nemilovanému

Obr

viděti - mocný nepřítel

Obrátiti

se zády - konec přátelství či lásky

Obraz

dostati darem: velká radost.
hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu.
hezký viděti nebo míti: podveden býti.
malovati viděti: ve své lásce vytrvat.
nésti a rozbíti: blížící se neštěstí.
svatý - veselí a radost
svatý zlatě rámovaný - budoucí zármutek
velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí.
viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti.
vlastní dáti pryč, darovati: nesvornost, zrada.

Obrok

koním dávati - cesta

Obruč

bednářská - soudržnost

Obvaz

dělati - úraz
nositi - upevnění lásky

Ocas

dlouhý viděti - vysoké stáří
koňský - vyznamenání vysoké
krátký viděti - krátké stáří

Ocel

- budeš jednati s člověkem bezohledným

Ocet

- zůstaneš na ocet
červený viděti: týrání nebo posměch zakusiti.
píti: ztráta, domácí rozepře, nesvornost.
rozlíti: zle smýšlet.
viděti: urazit se.

Ocílka

viděti ji - nabrus si jazyk

Očarován

býti - potká tě pěkné štěstí
býti: ztráty v obchodech.

Očerněn

býti - potká tě pěkné štěstí

Oči

Viz: Oko;
červené - oční neduh
hezké míti: štěstí, bohatství.
šilhavé míti: ponížení.
jednooký býti - jednostranně, ne dobře posuzuješ
mnoho jich míti - zjeví se ti skrytá pravda
nudiživé léčiti lékem - pokání činiti
oční víčko velké a hezké: sláva a pocta.
špatné míti: ztráta druha, nedostatek peněz.
překrásné míti - nabudeš pravdy a moudrosti
přimhouřené viděti - nevěří se ti
slepým se viděti - zmar víry a krátkost bytí
slzející míti: zlá budoucnost, ztráta tváře.
sobě vyloupnouti: znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel.
ti někdo prohlíží - oční choroba
vidět jen na jedno oko - někdy bezvěrec, někdy věřící
vodu do nich pouštěti - pyšné srdce
zakalené - pokušení nevěry, ale marné

Očichávati

- dohadováním se dopátrati

Očistec

viděti - přichází trápení

Očkování

býti - nakažlivá choroba v zemi

Očumovati

- něco koupíš

Oddavkám

býti přítomen - škodolibost

Oděv

Viz: Šaty;
aksamitový černý - s tou ženou přijde ale zármutek
aksamitový, zvláště červený - krásná žena
bláto z něho čistiti - odložení cesty
bude ti ukraden - rozvod
žena na sebe mnišský bráti - ztratí čest
hoří-li - velmi dlouhá nemoc
kordem nebo šavlí ho rozseká - úraz manželky
koupiti: štěstí.
krásný míti - čest, chvála a majetek
krásný míti hedvábný - zármutek
krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný - peníze, které nebudou míti dlouhého trvání
mnišský si bráti - ztráta cti, chudoba ve stáří
na sebe vzíti špinavý, umazaný - ze starosti do starosti
nový po vyprání - práce a těžkosti
ostrých barev - dostane se ti peněz skoupého člověka
plavati v oděvu - utrpíš velkou škodu
roztrhaný - velké starosti
roztrhaný sešíti a upraviti - zbavíš se všeho trápení
shoří-li - ztratíš ženu
strhá z tebe jiný - ten je svůdcem tvé ženy
strhneš ze sebe - žena se ti zpronevěří s jiným
sušiti u ohně - konec tvým starostem
v němž si libuješ, že je pohodlný - potkají tě radosti
velmi drahý - svatba
velmi drahý, bílý - zdravá a milá žena
velmi drahý, černý - žena bude smutná a hysterická
velmi drahý, červený - veselá žena
velmi drahý, žlutý - žena bude bohatá, ale nehezká
velmi drahý, nažloutlý - žena trochu nemocná
velmi drahý, zelený - žena bude nábožná
vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněný - pozbytí nevole, soudů, nová radost

Odjeti

z domu - změna

Odkoupiti

něco - mrzutosti

Odliv

moře - úbytek ctnosti z pevných zásad

Odměna

dáti - podpora příbuzných
dostati ji - závist

Odměřovati

- puntičkářství

Odpadky

jísti - nouze následkem neuváženosti
sbírati - ztracený syn

Odpírati

si něco - spořivost

Odpočívat

- čeká tě těžká práce tělesná i duševní
do nebezpečí se dostati.

Odrhovačka

zpívati slyšeti: známí přinesou nepříjemnosti.

Odsouzený

k smrti býti - vysoké stáří

Odstrčiti

někoho - vítězství dobra nad zlem

Odvázati

něco - nebezpečí úrazu, krádež

Oháňka

- pochlebováním dráti se vpřed

Oharek

- dobro i zlo zatím v zárodku

Oheň

břicho hořící - tyfus
do něj padnouti: velká škoda, rozmrzelost.
domu, města nebo pole - infekční nemoc v domě způsobí škody
domu, města nebo pole bez plamene - dlouhotrvající infekce
foukati oheň, do rukou - dary někomu posílati
hasiti oheň - odměna
hořící oděv - těžká nemoc
hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene - zbohatnutí podle možnosti
hořící uhlí najíti - najdeš zlato
jasně plápolající viděti: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem.
jeho plamenem se spáliti - křivé nařčení
malý ve svém krbu hezky hořeti viděti: znamená bohatství.
míti jej a u něho se ohřívati - prosba a dosažení místa
mučení hořící pochodní od kata - zákeřná smrt
na něm vařiti: založení vlastní domácnosti.
na pastvině viděti: šťastná budoucnost.
oheň, vyrazí-li a spálí - zlé zarmoucení od toho, kdo stůně
ohnivé znamení na nebi viděti: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu.
před ním utíkati: nepříjemnosti.
úd hořící - ochuravění příbuzného
uhasiti: znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí.
ve vlastním krbu vyhasnouti viděti: znamená smrtelnou nemoc.
zapáliti tak, že jasně hoří: zamilovati se tajně.
ztratiti: je špatné znamení.

Ohlášky

v kostele slyšeti - neoženíš se, nevdáš se

Ohlávka

nositi ji - v manželství býti pod pantoflem

Ohňostroj

- všechna sláva polní tráva
viděti: štěstí.

Ohrožován

býti - buď opatrný

Okap

státi pod okapem v dešti - mnoho peněz

Okno

- vrozená inteligence
široké - dobře pořídíš
jím vstupovati: znamená dobré, přátelské přijetí.
jím vylézati: neštěstí v obchodech.
lézti jím - krádež
okenní tabulku viděti: do složité situace se dostati.
otevřené viděti: štěstí v domácnosti.
špinavé - nepořádky v domě
v průčelí zářiti viděti: úmrtí příbuzného nebo známého.
v zadní straně domu zářiti viděti: brzká ztráta příbuzného.
vypadnouti z něho - budoucnost se nejeví příznivě
z něj spadnouti: naznačuje soudní proces.

Oko

Viz: Oči;
jeho hnutím ženu nehezkou přivolati - zármutek toho roku
jeho hnutím ženu přivolati - radost toho roku
jeho hnutím někoho přivolati - odhalíš tajnost
jeho hnutím nepřítele přivolati - ten přítelem se stane
jeho hnutím přivolati starce - od toho dne štěstí míti budeš
kuří oko míti - zahnání dlouhé chvíle
kuří oko řezati - možná otrava
na chytání zvěře - úklady
slepotou být poražen - choroba a krátký věk
slepotou poražen, žena vdaná - ovdoví a zakrátko zemře
slepotou poražen, panna - nikdy se neprovdá
v srdci míti - zboží , sláva a čest
v srdci míti, sní-li se to panně - totéž
v srdci míti, sní-li se to vdově - chotě vzácného a bohatého dostaneš

Okovy

viděti, jimi býti spoután: velké nepříjemnosti.

Okurka (y)

jísti nebo viděti: nemoc.
viděti ji - horoucí láska

Olše

Viz: Strom;
- tichá budoucnost

Olej

jím se mazati - nemoc

Oloupen

býti: ztráta příbuzného.

Olovo

o něj se popáliti: v pokušení se ocitnouti.
roztaviti: těžké dny přijdou.
viděti nebo míti: falešná žaloba.

Oltář

- radost a potěšení
- symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí
- všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí
pěkně okrášlený viděti - radost (12,15,68)
pro zamilované - je sen o oltáři varováním před rozchodem
přistoupit k němu - varuje před nepříjemnostmi
vidět kněze u oltáře - je znamením hádek a rodinných rozporů
vidět pro svobodné - brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod
vidět svatbu před oltářem - věští smutek nebo smrt v rodině
viděti: potěšení, radost.
zbožně se u něho modlit - splnění dlouho chovaných přání
zdobit - radost a štěstí

Omáčka

- zbytečná obava o něco

Omráčen

býti - zpráva tě pobouří

Omrzliny

míti: je třeba opatrnosti ve všech obchodech.

Oněměti

- zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovati

něco - krátký dech

Opařiti

se - zisk a majetek s nebezpečím

Opasek

najíti: důvěru si získati.
nositi, nový míti: slávu získati, brzké spojení.
ztratiti: nedbalost v podnikání.

Opat

v taláru viděti: mrzutost.

Opice

- varuje před nebezpečným nepřítelem
- vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti
- značí bezcharakterního člověka
být od ní kousnut - tvé city budou raněny (11)
hejno jich - o posměch se nestarej, dostaví se
hovořící - založení nové společnosti
škádliti - máš nepřítele (39)
mluvit slyšeti - podvod 31
mnoho viděti - nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi 13,61,73,90
obdrdžet darem - varování před pomluvami přátel
opice napodobující člověka - nemoc nebo starosti
pro zamilované - varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš
stádo opic - ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi
tančit viděti - dobrý kup 64,90
vidět - člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru
vidět ji hráti - hloupost tě pronásleduje (22)
vidět ji šplhat - dobré vyhlídky v lásce
viděti - varuj se pochlebovačů (34)
viděti - velká nemoc, ale též štěstí v lásce 27,42,90
zabíti - přemůžeš nepřítele 48,90
zabíti je - zvítězíš nad nepřítelem (8)

Opilý

býti: vzrůst jmění.
zdáti se jím - chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opíti

šampaňským - služba u vysoce postaveného muže
se vínem - dosažení majetku a samostatnosti
vodou - trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Oplatky

- menší užitek

Opona

bílá, zelená, červená - opět klid a mír
černá - zármutky
malovaná - obava před vraždou v domě
roztržená odshora dolů - veliká pravda
stažená - před domácí bouří
vytažená - svár

Orat (ti)

- ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži
za tvrdou práci hojná odměna

Orel

držeti jej a do domu nésti - povýšení, dobrý skutek
chytiti - výbuch zlosti
míti ho: pevný úmysl.
na své hlavě seděti viděti: úmrtí.
sedící - smrt politického činitele
střeliti - ztráta
vysoko kroužiti viděti: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska.

Ornát

oblékati - smrt

Ortel

slyšeti - dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech(y)

je kamenem rozbíjeti - lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu
jejich jádra jísti - lakomcovy peníze budou tvoje
kokosový ořech - cizincův poklad
louskati - totéž
plody jeho viděti - bohaté, ale lakomé představenstvo
seděti u stromu - neužitečná práce

Oříšky

burské oříšky - laciné živobytí
kupa jich - předstíraná láska
lískové - tajná láska
Lískové louskati: velký zisk.

Osel

bílý - užitek
černý - štěstí
koupiti: spořivost, zisk.
křičeti slyšeti: škody a potíže.
na něm jeti: pomalu a jistě se k cíli přibližovati.
naloženého viděti: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta.
oslí uši míti: služebnost, poddanství.
viděti ho - pomalu do práce, pomalu z práce
viděti: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka.

Oslepnouti

do nebezpečí přijíti.

Osoba

Viz: Člověk;
padlá, viděti ji - veselé chvíle

Osobnost

odstoupení vysoké osobnosti - nové aféry

Ostrov

- osamění
plný divoké zvěře - pozor na vlastní vášně
v bouři - spoléhej sám na sebe
v záři - zvítězíš sám nad sebou
viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci spolehnouti.

Ostřiti

něco - propukne hádka

Otčenáš

se modliti - jistá ochrana

Otec

otcem býti - rychlá veselka v budoucnosti

Otep

sena - vše se zdaří
slámy - nic z toho nepodnikej

Otloukati

- dotěrná žádostivost

Otok (Oteklý)

býti - nález nebo výhra větších peněz
býti plný neštovic a vředů - jedině s obilím zbohatneš
otok měkký mít na sobě - nález nebo výhra peněz, které se utratí

Otruba (y)

- dlouhá práce, brzký konec
jísti - hlad

Otvírati

něco - vyzvídati

Ovád

nebo sršně viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Ovce

jich dojných mnoho míti - veliké hospodářství
mnoho jich zahynouti - majetek do dražby
najíti - získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou
ostříhaná - nedostane se ti více podpory
prodati za zlato - rozvod soudní
v krvi zabité najíti - smrt nevinně odsouzeného
ztratiti - ztráta manželky

Ovoce

česati - majetek se zvětší
česati nažloutlé - nemoc
česati nezralé - marná snaha, tu ženu nedostaneš
česati sladké - radost a smích
česati trpké - zármutek
česati v čase zralosti - vážné onemocnění
česati zralé a krásné - bohatá a krásná žena
kyselé viděti, nebo jísti: neštěstí, nemoc.
olivové ovoce jísti - usmíření
padavky sbírati - peníze získané bez práce a námahy
sladké viděti, nebo jísti: štěstí, bohatství.
trhati z nachýleného stromu - nenadálé, jisté bohatství
viděti: nastávají nepříjemnosti,

Ozvěna
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft