Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem Z


Zabíti

- spácháš křivdu
přítele - přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Záclona (y)

krásné v domě - radost, majetek i uznání
rozprostřené po domě - povýšení
spálené, potrhané - smrt úrazem
viděti: úspěšné obchody.
za ní se ukrývati: pozor na podvod.

Zadek (Zadnice)

ženský viděti: malichernostmi se zabývati.
svůj viděti: zmatek v obchodech.

Zahrada

hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody.
Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že je to váš vnitřní život. Všímejte si, jak je upravená. Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného. Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí. Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany.
s vysokým plotem viděti: zamítnutížádosti.
zanedbanou viděti: falešnými rádci obklopen býti.

Záchod

rozmrzelost, nuda.

Zajetí

do něj se dostati: podvod.

Zajíc

chytiti ho - za manželku chtít lehké děvče
jísti: spokojenost.
pečeného ho jísti - zlá pohlavní nemoc
po něm něčím hoditi - žena se ti časem zprotiví
stříleti:šťastný býti.
viděti: strach.

Zakopati

něco - ztráta štěstí

Záloha

žádati ji - budeš jednati se sprostým mužem

Zámek (zabezpečovací zařízení)

mazati - sledování, překvapení
otvírati - krádež
rezatý - domácnost, kde nestojí o návštěvy
visací na dveřích viděti - nejsi vítán tam, kam chceš jíti
zavírati - dovolená

Zametat

světnici: nemoc.

Zápach

silný: nevěrnost, proradnost, faleš.

Zarmoucen

býti: přátelé přijdou.

Zásuvka (y)

vytažené - svatba nebo dědictví

Zátka

- to, co důležitého víš, dále nepovídej

Zatmění

slunce viděti: válka, těžká doba.

Závin

jablkový závin - brzké nabytí ztracených sil

Závoj

- kupuješ zajíce v pytli

Zázvor

v pytlíku - najdeš peníze

Zbraň

nabíjeti střelnou zbraň - k rozhodnému slovu se připrav, přichystej

Zbrojnice

viděti: válka a nepokoje.

Zeď

hřbitovní - blízký pohřeb
Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti.
vysoká - vyšetřovací vazba, vězení
zbořená - osvobození

Zelenina

syrovou viděti nebo jísti: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.

Zelí

jísti kyselé s octem - žalost
nedobře vařené - zármutek
vytrhávati a vyhazovati - zbavíš se zármutku

Zem

černou viděti: nepříjemnost, neštěstí, zármutek.
kopati zemi - stavba nebo pohřeb
lutou, sluncem zalitou viděti:štěstí, úspěch, věrné přátelství.
obdělávati: přírůstek do rodiny.
padnouti na zem - můžeš dosáhnouti výhry
padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest - pohroma a zmatek
s ní mluviti: velké bohatství.

Zeměkoule

viděti: velká cesta, brzká ašťastná svatba.

Zemětřesení

cítiti: znamená změnu, slušnost.
pouze v domě - velké daně
v domě a cosi se zlámalo - skrytá krádež

Zimostráz

Viz: Květiny;
- předpovídá se ti vysoký věk
zelený viděti: pevné naděje.

Zlatiti

něco - příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato

na sobě nositi: těkavost, nestálost.
platiti zlatem: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.
rozdávati: svatbu chystati.
rozpouštěti - nebezpečí popálení
rýžovati - nebezpečí od zlých lidí
v zemi nalézti, odnésti a schovati - křivé nařčení
viděti nebo míti: znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.
Zlaté a stříbrné zboží vlastniti: lichotníky okolo sebe míti.
Zlaté mince viděti, přijímati: věrná láska a brzká svatba.
Zlato ukrásti: úctu nebo milého(ou) ztratiti.
Zlato v prutech dostati: nepříjemnosti, ztráta.
Zlatou rybu viděti: překážky v obchodech.
Zlatý důl objevit: jistá výhra.
ztratiti: okraden nebo v obchodech podveden býti.

Zloděj

vstoupiti viděti: stěstí a jistota v obchodech.

Zlomení

něčeho - rozejíti se

Zmije

Viz: Had;
- nemoc (15)
být jí uštknut: zničené štěstí
být uštknut zmijí: varuje před upadnutím do vážných finančních problémů
hladit ji: varuje před nebezpečím, které ti hrozí
honit zmiji: staneš se závislí na jiných
chytat zmiji: překonáš všechny potíže
útočící zmije: naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel
vidět ji:tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty (47)
vidět: znamená nešťastnou lásku
zabít ji: předzvěst usmíření
zabít zmiji: brzy se zbavíš falešných známých a přátel

Zmrtvýchvstání

viděti: vysvobození z bídy.

Znečištění

Znečistiti se: nevěra.
Znečištěn býti a očistiti se: z nebezpečí se dostati.
Znečištěn býti: zlá pomluva.

Zneuctěn(a)

býti: neštěstí ve všem.
býti veřejně: neštěstí a pokles v obchodech.

Zpěv

slyšeti: dobrá zpráva.

Zpívat

krásně - radost, veselí, chvála
krásně a náhle zmlknouti - teskný život
krásně a změniti hlas - náhlé neštěstí, úraz

Zpovědník

viděti ho, jemu se zpovídati: nejasné obchody napraviti.

Zrno

ječné zrno - nevtírej se do cizích záležitostí

Zrzavý

viděti ho - zdaví, štěstí

Zřícenina

viděti ji - úpadek

Zub (y)

- chápat jako sexuální symbol
bezvadně čisté zuby - symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě
bílé - starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře! (5)
bolavé míti - starost 72
bolesti zubů - jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání
být na vyšetření zubů - znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů
čistit si zuby - znamená těžko boj o udržení svého majetku
dostati - Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí. (34)
drkotající zuby - věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných
falešné - Svědomí ti ukáže pravou cestu (6)
hořejší stolička - značí děti, chlapce, dolejší dcery
jinému trhati - krádež 12
krásný a běloskvoucí - příbuzenstvo zbohatne
mít špatné nebo uvolněné - ukazuje na hmotné ztráty
mít pěkné - příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu
mít umělé zuby - znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám
mít vybité zuby - předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci
nechat si plombovat zuby - znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů
nechat si vytrhnout - budete vtaženi do trablů druhého
nechat si zaplombovat - ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem
někomu druhému vytrhnout - budete těžit z tísnivé situace druhého
špatné - Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě. (26)
špatné zuby - naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů
pěkné bílé míti - stálé zdraví 6 19 37
špičák zlomený - přítel onemocní
plombovati - Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány. (17)
pokryté zubním kamenem - zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici
používat párátko - budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací
přerostlé - Nedej se špatně ovlivňovat! (6)
sám mít falešné zuby - dosáhnete zdánlivého zisku
sám si vytrhnout - znamená falešnou spekulaci
trhat zuby - znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží
trpět bolestí zubů: nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu
vidět falešné zuby u druhých - varování před nějakým podvodníkem
vidět párátko - příslib finanční úlevy
vidět pěkné zuby u druhých - příslib zámožných přátel nebo známých
vidět u druhých špatné nebo uvolněné - přináší nevýhodnou známost nebo vztah
vidět zubaře při práci - přítel vám pomůže z prekérní situace
vylomený zub věští ztrátu zdraví
vypadávající - přináší nemoc nebo zevní zábrany
vypadlý - smrt
vypadnouti - Dovíš se o úmrtí. (16)
vyžraný viděti - nemoc 33 71
vytrhnouti - Zlí lidé chtějí tě zničit. (31)
z úst vypadnout viděti - smrt 66
zlaté - Nechlub se svými úspěchy! (5)
zlaté zuby - věští bohatství a dostatek
ztratit je - upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí
ztratiti - neštěstí 82.

Zvěř

Viz: Zvířata;
býti pronásledován divokou zvěří- máš hříchy
divokou honiti - pochvala
hubenou viděti - nemoc (32,58,88)
jakákoliv - štěstí u velkých osobností (68)
lovit ji - znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce
lovná zvěř - znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí
řvaní divé zvěře - vášně
tučnou viděti - škoda (43,79)
vidět lesní zvěř - znamená úspěch v plánovaných záležitostech
zápasiti s divokou zvěří - přemožení vlastních chyb

Zvěřina

- bohatým nepřízeň, chudým neštěstí (86)
- můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřinec

- nenadálý výjev (37)
- uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný (2)

Zvířata

Viz: Zvěř;
- zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu
divoká - čelí k budoucímu neštěstí (68)
divoká - Hrubost a sprostota lidem neprospívají. (19)
divoká zvířata - daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty
domácí zvířata - klid a harmonie doma a spokojenost v lásce
hladit je - varuje před účastí na nejistých projektech
krmit zvířata - štěstí a život v dostatku
krmiti - Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta. (37)
krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu [9]
krotiti - Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit. (1)
mluvicí - Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty! (33)
mluvící zvířata - znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání
mnoho divokých, ale ochočených - vydáte se v nebezpečí
pasoucí se - Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze. (36)
pasoucí se zvířata - jsou znamením věrných a poctivých přátel
velké množství zvířat - problémy a obtíže v zaměstnání
vycpaná - Chceš si získat úctu, která ti nepatří. (30)
vycpaná zvířata - znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině

Zvon (Zvonek)

jeho hlas silný - dlouhý život
jestliže s ním zvonila žena - obávej se zlé pověsti
malý - co víš, nepověz
padající - oheň
viděti: odvaha v podnikání.
zvonek elektrický: vyrušení
zvonící - poplach
zvoniti slyšeti: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.

Zvonice

viděti:štěstí, moc,čest.

Zvraceti

dobrovolně a bez bolesti - obchod k zlosti
žluč - uzdravíš se
naschvál - spor o peníze v rodině
násilím a vodu, na které budou kolečka - budou ti ukradeny peníze
ve spaní - nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft